Hädaabinumber: 112

Uudised

Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2023

29.02.2024

Valminud on 2023. aasta Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte.

Tallinna Kiirabi patsientide rahuolu uuring on kvantitatiivne, statistiliselt võrdlev ülevaade, mis põhineb juhuvalimil. See on selliselt kokku seatud populatsiooni valim, et igal elanikkonna liikmel on võrdne võimalus saada või mitte saada valitud. Andmeid koguti süstemaatiliselt vastavalt uuringu eesmärkidele ja küsimustele. Andmed koguti Eesti Vabariigis ning valimi moodustasid Tallinna Kiirabi 2023. aastal teenindatud patsiendid. Valim põhineb juhuvalimil ning on anonüümne. Kokku saadeti välja 500 ümbrikut, mis sisaldas küsitlust nii eesti kui vene keeles ja eelmakstud ümbrikku ankeedi tagastamiseks Tallinna Kiirabile. Küsitluses oli 22 valikvastustega küsimust. Andmete kogumise käigus saadi vastused 162-lt valimisse sobinud isikult. Andmeanalüüs teostati küsimuste lõikes eraldi ning võrreldi eelneva rahulolu uuringu tulemustega.

Peaaegu kõik (96,2%) küsitluses osalenud andsid Tallinna Kiirabi tegevusele positiivse hinnangu. Jah valiti 125 (79,1%) ja pigem jah 27 (17,1%) korral. Raske öelda märgiti nelja (2,5%) vastaja poolt. Pigem ei märgiti kahel (1,3%) korral. Neli vastajat jätsid oma vastuse märkimata (vt joonis 22). 2022. aastal läbiviidud uuringus (pos=97%), on enamus vastajatest hinnanud Tallinna Kiirabi tegevust terviklikult positiiveks, sarnane trend püsib ka aastal 2023.

Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2023

Uuringuga on võimalik tutvuda lähemalt siin: Tallinna Kiirabi patsiendi rahulolu uuring 2023 kokkuvõte

Tallinna Kiirabi avatud uste päeva galerii

14.02.2024

Meil on väga hea meel, et niivõrd palju toredaid inimesi Tallinna Kiirabi avatud uste päevast osa võttis!

Kindlasti korraldame antud formaadis üritust peagi veel!

Piltide kasutamine on lubatud ainult Tallinna Strateegiakeskuse loal (fototellimus@tallinnlv.ee). Piltide omanik on Tallinna Strateegiakeskus (Linnameedia). Kõik õigused on kaitstud(с).
Fotode autor: Aleksandr Gužov

 

Tallinna Kiirabi avatud uste päev

29.01.2024

Tule tutvu Tallinna Kiirabiga!

Meil on väga hea meel, et huvi Tallinna Kiirabi avatud uste päeva vastu on olnud niivõrd suur!

Anname teada, et HETKEL ON KOHAD TÄITUNUD!

11. veebruaril 2024

kl 12–14

Retke tee 1

Oled oodatud külla Tallinna Kiirabi peamajja!

Sooviksid teada, milline on Tallinna Kiirabi töökorraldus, millised on meie ruumid, milline näeb seestpoolt välja üks kiirabiauto? Kas Sind huvitab Tallinna Kiirabi ajalugu? Ehk soovid vaadata ka mida põnevat leidub meie muuseumis? Tahaksid täiendada oma teadmisi esmaabist? Kui vastasid eespool olevatele küsimustele JAH, siis on meil suur rõõm kutsuda Sind Tallinna Kiirabi avatud uste päevale.

Ootame Sind 11. veebruaril algusega kl 12 aadressil Retke tee 1, Tallinn. Kindlasti registreeri oma osalus hiljemalt 6. veebruariks, saates enda ees- ja perekonnanime e-posti aadressile Kristel.Hallikas@tems.ee . Kohtade arv on piiratud – registreeri end aegsasti!

Kuidas kohale tulla?

Maja kõrval asub Retke tee bussipeatus, kus peatuvad bussid 61 ja 67. Tammsaare tee äärses Retke tee peatuses peatuvad bussid 12, 13, 20, 20A ja 64. 8- minutilise jalutuskägu kaugusel asub Lepistiku trollipeatus ning viie minuti kaugusel asub Tuisu peatus. NB! Territooriumil parkimisvõimalus puudub.

Kui oled end registreerunud, siis ootame Sind Tallinna Kiirabi koolituskeskuse sissepääsu juures (värav 2). Koolituskeskusesse pääsemiseks helista uksekella. Kui jääd hätta, helista 501 1202. Võta kindlasti kaasa ka isikut tõendav dokument. Kohapeal kontrollime registreerunud külalisi dokumendi alusel.

Kohtumiseni Tallinna Kiirabis!

Tallinna Kiirabi on roheline kontor

14.12.2023

14.12 tunnustati Tallinna Kiirabi ”Roheline kontor” sertifikaadiga.

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine. Rohelise kontori süsteemi võib vaadelda kui lihtsat keskkonnajuhtimissüsteemi. Selles on ära määratletud kontoritegevusega seotud olulised juhtimise ja keskkonnategevuste toimimisega seotud põhimõtted ja kriteeriumid, mida kontorid peavad järgima (https://ekja.ee/et/roheline-kontor/).

Tallinna Kiirabi rohelise kontori põhimõtted

07.12.2023

Tallinna Kiirabi missiooniks on olla riigi vanima kiirabiettevõttena suurima kogemusega usaldusväärne koostööpartner erakorralise meditsiini valdkonnas.

Tallinna Kiirabi on osa rohelisest linnaorganisatsioonist ja seetõttu oleme oma kontoris rakendanud rohelise kontori süsteemi. Tallinna linna allasutusena on meile tähtis panustada säästliku ja tervisliku elukeskkonna loomisse ning olla eeskujuks keskkonnahoidliku käitumisega.

Tallinn on roheline maailmalinn, kus elatakse tulevikku vaatavalt, pärandit väärtustavalt ja keskkonnahoidlikult. Rohelise pöörde siht käsitleb eelkõige kliimaeesmärkide täitmist, ressursisäästlikku elamist, liigirikkuse kaitsmist, puhast õhku ja vett.

Tallinna Kiirabi väärtustab keskkonnasäästlikku mõttelaadi ja elustiili ning järgib oma töös rohelise kontori põhimõtteid.

Meie keskkonnahoidlikud põhimõtted on:

 • Kliima muutumine on üks tänapäeva suurimaid väljakutseid, millega tegelemine on igaühe sotsiaalne vastutus.
 • Tegutseme vastutustundlikult, võttes seejuures arvesse oma tegevuse mõju ümbritsevale looduskeskkonnale ja kogukonnale.
 • Kaitseme ja väärtustame looduskeskkonda, milles tegutseme. Puhtama keskkonna nimel püüame jätkuvalt vähendada ja vältida saastet.
 • Kasutame ressursse, sealhulgas energiat ja vett, jätkusuutlikult. Otsime järjepidevalt uusi võimalusi protsesside keskkonnahoidlikumaks ja tõhusamaks muutmiseks.
 • Keskkonnahoidlikud lahedused muudavad kiirabi tegevuse efektiivsemaks, vähendavad reaalseid kulusid ja annavad teistele eeskuju.

Jätkusuutlikkuse, kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisusega seotud väljakutsetega tegelemiseks on meil kaks tegevussuunda:

I Keskkonnamõjude vähendamine 

Selle saavutamiseks me:

 • vähendame oma tegevusest tulenevat mõju keskkonnale ning planeerime energiasäästlike lahendusi meie kontorisse;
 • väldime asjatut elektri- ja soojusenergia tarbimist, kasutame vett ja teisi ressursse efektiivselt ning planeerime oma transpordikasutust targalt;
 • tekitame vähe jäätmeid, nii kiirabi peahoone avalikel aladel kui ka tööruumides ning kogume jäätmeid liigiti;
 • peame oluliseks materjalide taaskasutust ja ringmajanduse põhimõtteid, kasutame tooteid nende eluea lõpuni;
 • teadvustame digiprügi tähendust ja digitaalse jalajälje mõju;
 • järgime koolituste korraldamise ja sündmuste keskkonnahoidlikku tegevusplaani.

II Sotsiaalne vastutus

Selle tarvis on

 • kiirabil sotsiaalne vastutus oma patsientide ja töötajate tuleviku heaolu ees;
 • planeerime oma tööd pikaajaliselt ja süstemaatiliselt ning hoiame oma töötajate vaimset ja füüsilist tervist;
 • korraldame koolitusi ja keskkonnahoiu sündmusi, et suurendada kiirabi töötajate teadlikkust selles valdkonnas;
 • järgime Tallinna Kiirabi keskkonnahoidliku töötaja meelespead;
 • võimalusel korraldame üritused hübriidsena või lindistame need, et toimunust saaks osa ka inimesed, kes on sellel hetkel tööl kiirabibrigaadis või elavad kaugemal.

CREVEX

28 – 29.09 toimus kriisireguleerimise õppus Crevex 2023. Crevex23 (Crises Evacuation Exercise) näol oli tegemist läbi aastate suurima kriisireguleerimise õppusega. Tallinna Kiirabi osales Crevex õppuse korraldamises, juhtimises, reageerimisel ning ka vastumängu osas.

DUOplay saate ”Jälg” järelvaatamine

 

Erakorralise meditsiini päev 2023

16.05.2023
Tallinna Kiirabi tähistab erakorralise meditsiini päeva laupäeval, 27. mail, kajastades oma Facebooki leheküljel ööpäevaringselt 112-le saabunud kiirabi väljakutsed.
 1. mail tähistatakse mitmel pool Euroopas, sealhulgas ka Eestis, erakorralise meditsiini päeva, mille raames postitab Tallinna Kiirabi oma Facebooki leheküljel 24 tunni jooksul Häirekeskuse numbrile 112 saabunud kiirabi väljakutseid.

Postitusi hakatakse tegema laupäeva hommikul kella 8-st ning kutsed kuvatakse väikese viivitusega, kui patsient on teenindatud ja kõik väljakutse andmed on laekunud. Kuvatav info saab olema teatava üldistusasemega, järgides patsiendi andmete saladuse printsiipi. Kokkuvõtte ööpäevast Tallinna Kiirabis teevad postituse teinud kiirabi analüütikud järgmise tööpäeva alguseks.

Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2022

17.03.2023

Valminud on 2022. aasta Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte.

Tallinna Kiirabi patsientide rahuolu uuring on kvantitatiivne, statistiliselt võrdlev ülevaade, mis põhineb juhuvalimil. See on selliselt kokku seatud populatsiooni valim, et igal elanikkonna liikmel on võrdne võimalus saada või mitte saada valitud. Andmeid koguti süstemaatiliselt vastavalt uuringu eesmärkidele ja küsimustele. Andmed koguti Eesti Vabariigis ning valimi moodustasid Tallinna Kiirabi 2022. aastal teenindatud patsiendid. Valim põhineb juhuvalimil ning on anonüümne. Kokku saadeti välja 500 ümbrikut, mis sisaldas küsitlust nii eesti kui vene keeles ja eelmakstud ümbrikku ankeedi tagastamiseks Tallinna Kiirabile. Küsitluses oli 22 valikvastustega küsimust. Andmete kogumise käigus saadi vastused 132-lt valimisse sobinud isikult. Andmeanalüüs teostati küsimuste lõikes eraldi ning võrreldi eelneva rahulolu uuringu tulemustega.

Peaaegu kõik (97%) küsitluses osalenud andsid Tallinna Kiirabi tegevusele positiivse hinnangu. Jah valiti 102 (78,5%) ja pigem jah 24 (18,5%) korral. Raske öelda märgiti nelja (3,1%) vastaja poolt. Kaks vastajat jätsid oma vastuse märkimata.

 

2022. aasta rahulolu uuringuga on võimalik tutvuda klõpsates järgneval lingil: Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2022

 

Tallinna Kiirabi 100

09.09.2022

Reedel, 9. septembril tähistas Tallinna Kiirabi 100 aasta möödumist professionaalse kiirabi algusest Tallinnas.

Pidulikule koosolekule olid kutsutud peamised koostööpartnerid, meie veteranid ja tänased kiirabitöötajad.

Peaettekande tegi Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. Peaarst Raul Adlas võttis kokku asutuse peamised arengud ja saavutused.

Külalised tunnustasid oma kõnedes Tallinna Kiirabi tubli töö eest ja kinnitasid asutuse olulisust patsientide turvalisuse ja heaolu tagamisel.

Kiirabi tänas oma veterane ja tunnustas kiirabitöötajaid, kes saavutasid häid tulemusi selleaastasel üleriigilisel kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlusel.

Edukat järgmist 100 aastat, Tallinna Kiirabi!