Hädaabinumber: 112

Õppekorralduse alused

Tallinna Kiirabi (edaspidi: kiirabi) eesmärk on aidata kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendada kodanike meditsiinialast teadlikkust.

I. Üldsätted

1.1. Koolituse korraldamisel lähtub kiirabi kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Täienduskoolitus (edaspidi: koolitus) on väljaspool tasemeõpet toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus, mis hõlmab õppe- ja arendusprogramme, seminare, e-õppe kursuseid jms. 1.3. Koolitust korraldab kiirabi koolituskeskus (edaspidi: koolituskeskus).
1.4. Täiendusõppija on isik, kes õpib õppekava alusel (edaspidi: koolitatav).
1.5. Koolitust viivad läbi oma ala parimad asjatundjad nii kiirabi oma töötajate kui ka koostööpartnerite jt oma valdkonna spetsialistide hulgast.
1.6. Kiirabi korraldab koolitusi tervishoiuga seotud ning sellega haakuvates valdkondades:

 • 1.6.1. sisekoolitusi töö- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks;
 • 1.6.2. tellimuskoolitusi valdkonnaspetsiifilistel teemadel;
 • 1.6.3. avatud koolitusi kodanike meditsiinialase teadlikkuse tõstmiseks.

1.7. Kiirabi korraldab koolitusi meditsiinitöötajatele, koostööpartneritele, asutustele, ettevõtetele ja eraisikutele.
1.8. Koolitused toimuvad kiirabi poolt kinnitatud koolituskalendri alusel. Avatud koolitused on leitavad kiirabi kodulehel www.tems.ee.
1.9. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Kokkuleppel on võimalik viia läbi tellimuskoolitusi lähtuvalt koolitatava/tellija vajadusest ka õhtuti või nädalavahetustel. 1.10. Koolitused toimuvad üldjuhul eesti keeles. Tellimuskoolitusi on kokkuleppel võimalik läbi viia inglise või vene keeles.
1.11. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides järgmiselt:

 • 1.11.1. üks akadeemiline tund vastab 45 minutile;
 • 1.11.2. puhke- ja lõunapausid arvestatakse koolituse planeerimisel akadeemiliste tundide arvestusest välja.

1.12. kiirabi jätab endale õiguse teha õppekavas ja -plaanis muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

II. Täienduskoolituse alustamise tingimused ja kord

1.1. Avatud täienduskoolitused

 • 1.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda kiirabi kodulehe www.tems.ee kaudu.
 • 1.1.2. Registreerumiseks on vajalik järgmine info: asutus, kontaktisiku nimi, kontaktisiku e-posti aadress ja kontaktisiku telefoninumber ning osalejate arv.
 • 1.1.3. Koolitusele registreerunule saadetakse kinnituskiri registreerunu e-posti aadressile.
 • 1.1.4. Registreerumisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab tellijale või tellija poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel. Tellijal tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.
 • 1.1.5. Kui õppekavas on märgitud koolitusel osalemiseks eeltingimused, siis esitab koolitatav/tellija õppekavas nimetatud dokumendid vähemalt 1 päev enne koolituse toimumist elektrooniliselt koolituskeskuse e-postile koolitus@tems.ee või esitab nõutud dokumendid paberkandjal koolituskeskusele hiljemalt koolituse toimumise päeval.

1.2. Tellimuskoolitused

 • 1.2.1. Tellimus tuleb esitada sooviavaldusena koolituskeskuse e-posti aadressile koolitus@tems.ee
 • 1.2.2. tellimuse esitajale saadetakse esmane tagasiside koolituse täpsustuseks tellija e-posti aadressile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul;
 • 1.2.3. koolituspakkumus vormistatakse kiirabis kehtestatud vormi kohaselt;
 • 1.2.4. Üldjuhul loetakse koolituspakkumusega elektroonilisel nõustumisel leping poolte vahel sõlmituks, mis annab tellijale või tellija poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel. Tellija soovil sõlmitakse poolte vahel teenuse osutamise leping.
 • 1.2.5. Koolituspakkumusega nõustumisel või teenuse osutamise lepingu sõlmimisel on tellijal kohustus tasuda koolituse maksumus kokku lepitud tingimustel.

1.3. Sisekoolitused

 • 1.3.1. Kiirabi töötaja registreerub sisekoolitusele üldjuhul Tallinna linna töötaja portaali kaudu v.a koolitustele, kuhu suunab osakonna juht;
 • 1.3.2. Määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ §-s 3 nimetatud täienduskoolitustele suunab osakonna juht;
 • 1.3.3. Õppekavas nõutud dokumendid peab koolitatav esitama osakonna juhile hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist.

1.4. Kõikide kiirabile esitatud koolitustellimuste ja pakkumuste üle peetakse elektroonilist arvestust.

III. Täienduskoolituse tühistamise ja koolituselt väljaarvamise tingimused

1.1. Kiirabi võib keelduda koolitamisest, kui:

 • 1.1.1. koolitatav ei vasta koolituse õppekavas kehtestatud tingimustele;
 • 1.1.2. õppetöös osalejate piirarv on täis;
 • 1.1.3. koolitataval või tellijal on kiirabi ees õppetasu võlgnevusi;
 • 1.1.4. lektor haigestub ja asendajat ei leita;
 • 1.1.5. koolitatav ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusasutusse;
 • 1.1.6. registreerimise lehelt puudub koolitatava allkiri;
 • 1.1.7. koolitataval esineb koolituselt puudumisi koolituse kogumahust 50% ulatuses.

1.2. Avatud koolituse tühistamisest teavitatakse koolitatavat/tellijat vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti teel.
1.3. Koolitustellimuse alusel korraldatavate koolituste tühistamine ja koolitatava koolituselt väljaarvamine toimub vastavalt lepingule.
1.4. Sisekoolituste tühistamine ja koolitatava koolituselt välja arvamine toimub vastavalt kiirabi sisemistele kokkulepetele.

IV. Õppekava ja täienduskoolituse lõpetamise tingimused

1.1. Koolituste õppekavadega saab tutvuda kiirabi kodulehel www.tems.ee.
1.2. Koolituse õppekava vastavust nõuetele kontrollib koolituskeskus.
1.3. Koolitusi viiakse läbi õppekavade alusel, kus on määratud vähemalt:

 • 1.3.1. õppekava nimetus ja -rühm;
 • 1.3.2. õppevorm, sihtrühm ja õppekeel;
 • 1.3.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • 1.3.4. õppeesmärk ja õpiväljundid;
 • 1.3.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • 1.3.6. õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus;
 • 1.3.7. õppemeetod ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • 1.3.8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • 1.3.9. õppekava koostamise alus ja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.4. Koolituse õppekava on õpiväljundipõhine. Õpiväljundid on kirjeldatud selliselt, et nende alusel on võimalik hinnata koolitatava teadmisi ja oskusi.
1.5. Õppekava kinnitab kiirabi peaarst või õigusaktides sätestatud pädev asutus.
1.6. Koolituste hindamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele või kiirabi poolt kehtestatud normide alusel. Esmalt saab koolitatav/tellija tutvuda koolituse lõpetamise tingimustega õppekava kirjelduses.
1.7. Koolituste õpiväljundite hindamine dokumenteeritakse ja säilitatakse.

V. Koolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid

1.1. Koolituse lõpetamisel väljastatakse koolituse läbinule tõend või tunnistus:

 • 1.1.1. tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitatav saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid;
 • 1.1.2. tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

1.2. Koolitusel osalemist ja/või selle läbimist tõendav dokument vormistatakse eesti keeles.
1.3. Koolitataval on õigus koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendava dokumendi kaotamisel vm juhul saada dokumendi duplikaat. Duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt originaaldokumendiga. Vormi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“.
1.4. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendava dokumendi duplikaadi väljastamine paberkandjal on tasuta.
1.5. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavad dokumendid allkirjastatakse järgmiselt:

 • 1.5.1. tunnistused täienduskoolituste kohta, mis on välja toodud määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ §-s 3 allkirjastab kiirabi peaarst;
 • 1.5.2. muud tuunistused ja tõendid allkirjastab peaarsti poolt volitatud töötaja.

1.6. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavad dokumendid ja nende duplikaadid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.
1.7. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavaid dokumente säilitatakse 5 aastat.

VI. Isikuandmete kogumine ja töötlmine

1.1. Kiirabi kogub täienduskoolitatavate kohta üldjuhul järgmisi andmeid:

 • 1.1.1. ees- ja perekonnanimi;
 • 1.1.2. e-posti aadress;
 • 1.1.3. telefoni number;
 • 1.1.1. isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

1.2. Kui koolituse eest tasub koolitatava tööandja on kiirabil õigus küsida täiendavaid andmeid – tööandja nimi, registrikood, e-posti aadress ja vajadusel muud andmed.

VII. Täienduskoolituse eest tasumise, vabastamise ning tagastamise tingimused

1.1. Koolitus on kiirabis tasuline;
1.2. Koolitustasude arvestamisel lähtutakse kiirabis kehtestatud teenustasude määradest.
1.3. Koolitusele registreerumise järgselt saadab kiirabi tellija poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile kinnituse ja arve koolituse maksumuse kohta. Koolituse maksumus ühe osaleja kohta on esitatud kiirabi kodulehel www.tems.ee..
1.4. Koolituse eest tasumine toimub kiirabi poolt väljastatud arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel või e-arve keskuse kaudu. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
1.5. Koolitatav/tellija võib koolitusest loobuda, teatades sellest koolituskeskusele kirjalikult e-posti teel ( koolitus@tems.ee) hiljemalt registreerimiskinnituses välja toodud tühistamistähtajal.

 • 1.5.1. Kui loobumisest teatatakse vähemalt kümme tööpäeva enne koolituse algust, siis koolituse eest maksmise kohustust ei teki ja ettemaks tagastatakse;
 • 1.5.2. Kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne koolituse algust, siis kuulub koolitataval/tellijal tasumisele 30% koolituse maksumusest;
 • 1.5.3. Kui loobumisest teatatakse vähem kui viis tööpäeva ette, siis kuulub koolitataval/tellijal tasumisele 50% koolituse maksumusest;
 • 1.5.4. Kui loobumisest ei teavitata, kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning koolitatava ja/või tellija poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

1.6. Koolitustellimuste eest tasumine toimub vastavalt lepingule.

VIII. Õppekorraldusega seotud otsuste vaidlustamine

1.1. Koolitatav, kes soovib vaidlustada tema suhtes tehtud otsust, peab koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pöörduma kirjaliku taotlusega koolituskeskuse poole ja väljendama selgelt oma soovi otsus vaidlustada. Esmajoones katsutakse lahendada kõik erimeelsused läbirääkimiste teel.
1.2. Õppetasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.