Hädaabinumber: 112

Kvaliteedi tagamise alused

TALLINNA KIIRABI TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1.1. Täienduskoolituse korraldamine on protsess, mille käigus Tallinna Kiirabi (edaspidi: kiirabi) valmistab ette ja viib läbi erinevaid koolitustegevusi: koolitus- ja arendusprogramme, praktikume, seminare ja e-õppe kursuseid.

1.2. Õppetöö korraldamise ja õppekavade sisulise kvaliteedi eest vastutab Tallinna Kiirabi koolituskeskus (edaspidi: koolituskeskus).

1.3. Kvaliteetse koolituse tagamiseks kolituskeskus:

1.3.1. selgitab välja koolitusvajaduse ja arendab õppekavu;

1.3.2. kavandab ja korraldab koolitusi;

1.3.3. hindab koolitustegevuse tulemusi;

1.3.4. täiendab ja parendab tegevusi.

1.4. Kiirabi avalikustab koolituste õppekavad ja sisud asutuse kodulehel www.tems.ee koolituse lühitutvustuse juures. Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust.

II. Õppekavade kvaliteet

1.1. Kiirabi lähtub õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja Teadusministeeriumiesitatud juhendmaterjalist, sihtgrupi vajadustest jt tööd reguleerivatest õigusaktidest.

1.2. Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

1.2.1. õppekava nimetus ja õpperühm;

1.2.2. õppevorm, sihtrühm ja õppekeel;

1.2.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.2.4. õppeesmärk ja õpiväljundid;

1.2.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.2.6. õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus;

1.2.7. õppemeetod ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.2.8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.2.9. õppekava koostamise alus ja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.3. Kiirabi koostab õppekavad meeskonnatööna õppekoordinaatorite ja valdkonna ekspertide eestvedamisel.

III. Koolitajate kvaliteet

1.1. Kiirabi koolitajad on praktikud Tallinna Kiirabist ja partnerasutustest, kes omavad kõrgemat erialast haridust ning pikaaegset töökogemust õpetataval erialal.

1.2. Kiirabi koolitajad tegelevad regulaarselt erialase enesetäiendusega.

1.3. Kiirabi hindab koolitajate kvaliteeti õppijate tagasiside põhjal.

1.4. Info kiirabi koolitajate kohta leiab õppekavade kirjeldusest.

IV. Õppematerjalide kvaliteet

1.1. Kiirabi tugineb õppematerjalide koostamisel viimase 10 aasta tõenduspõhisele materjalile.

1.2. Kiirabi jälgib pidevalt õppematerjalide kvaliteedi tagamiseks nende ajakohasust ja vajadusel viib sisse uuendusi ning muudatusi.

1.3. Suuremate õppekavade koosseisu kuuluvad e-kursused, mis tagavad ajakohase ning paindliku lähenemise.

1.4. Praktikumides kasutatakse kaasaegset varustust (mannekeenid, aparatuur jpm).

V. Õppekeskkonna kvaliteet

1.1. Kiirabi viib koolitusi läbi koolituskeskuse ruumides või soovi korral tellija koolitusruumides.

1.2. Koolituskeskuse õppeklassid ja konverentsiruumid on avarad ning varustatud õppetöö paremaks läbiviimiseks kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditega.

1.3. Koolituskeskuse ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja arvestavad erivajadustega.

1.4. Nõuded koolitusruumidele väljaspool kiirabi:

1.4.1. ruumide suurus lepitakse eelnevalt kokku tellijaga. Ruumide suurus sõltub osalejate arvust ja koolituse sisust;

1.4.2. ruumides on võimalus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid (projektorid, ekraan, sülearvuti, kõlarid jm);

1.4.3. ruumid on valgusküllased ja õhutatavad;

1.4.4. ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

VI. Tagasiside kogumise tingimused

1.1. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe.

1.1.1. koolitatavad annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.

1.2. Kiirabi analüüsib kogutud tagasisidet ning kasutab saadud infot koolituste kvaliteedi parendamiseks ning edasiste koolituste planeerimiseks.

1.2.1. Juhul, kui koolitajale antud tagasiside on korduvalt halb , kaalub kiirabi lektori väljavahetamist.

1.3. Kiirabi säilitab koolituste tagasiside koondid koolituskeskuses, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.