Hädaabinumber: 112

Privaatsuspoliitika

Kuidas kaitseme Teie eraelulist teavet?

Tallinna linna asutused töötlevad Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Peame tähtsaks järgida kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning oleme võtnud kasutusele turvameetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest.

Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta leiate alljärgnevatest Tallinna Kiirabi andmekaitsetingimustest. Küsimuste korral võtke palun ühendust kas Tallinna Kiirabi üldisel e-posti aadressil info@tems.ee või linna andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Tallinna Kiirabi andmekaitsetingimused

1. Mille alusel töötleme Teie isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid

– avaliku ülesande täitmisel
– juriidilise kohustuse täitmisel
– lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle.

Isikuandmete töötlemisel juhindume eeskätt

isikuandmete kaitse üldmäärusest,
isikuandmete kaitse seadusest,
avaliku teabe seadusest ja
tervishoiuteenuste korraldamise seadusest

2. Kes Teie isikuandmeid töötleb?

Isikuandmete vastutav töötleja on Tallinna Kiirabi. Teie isikuandmetele pääsevad ligi ainult need asutuse teenistujad, kes kasutavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks.

Vastutav töötleja võib edastada isikuandmeid töötlemiseks volitatud töötlejale (näiteks infosüsteemi pidajale), kellega on sõlmitud asjakohane leping. Volitatud töötleja peab järgima lepingus nimetatud eesmärke ja viise ning Tallinna Kiirabi juhiseid.

3. Millised on meie põhimõtted isikuandmete avalikustamisel?

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma õigusliku aluseta, näiteks:

Tallinna Kiirabi dokumendiregistris asendatakse eraisikult tulnud kirjas nimi initsiaalidega ega kuvata kirja sisu. Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks.

Isikuandmeid väljastame ja avalikustame üksnes seadusest tulenevatel juhtudel, näiteks kohtueelsele menetlejale või kohtule taotluse saamisel.

Avaandmetena ehk kõigile vabalt ja avalikult kasutatavate masinloetavate andmetena me isikuandmeid ei avalikusta.

4. Kui kaua hoiame Teie andmeid?

Säilitame Teie andmeid kas:

dokumendi seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni või
nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Andmeid, millel ei ole arhiiviväärtust, töötleme säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed anname säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning lõpetame üleantud andmete töötlemise.

5. Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist, tagada vajaduspõhine juurdepääs andmetele ning takistada andmete lubamatut avalikustamist. Selleks kasutame nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset. Tallinna Kiirabi teenistujad on kohustatud isikuandmete töötlemisel järgima kõiki seadustest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.

Volitatud töötleja, näiteks infosüsteemi pidaja, peab isikuandmete töötlemisel tagama vähemalt samasuguse turvalisuse taseme, nagu seda teeks linna asutus.

6. Millised on Teie õigused?

– Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme. Teabe saamiseks peate tõendama oma isikusamasust ning esitama selleks linna asutusele, kellelt Te teavet soovite, eelistatult digiallkirjastatud päringu. Teie päringule vastatakse mõistliku aja jooksul (hiljemalt 30 tööpäeva jooksul). Asutusel on võimalik vastamise tähtaega pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Linna asutus teavitab Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui linna asutus keeldub päringule vastamisest, siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.

– Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume Teil teha avaldus linna asutusele, kellele Te olete andmete töötlemiseks nõusoleku andnud. Linna asutus lõpetab isikuandmete töötlemise kohe, kui on Teie nõusoleku tagasivõtmisest teada saanud.

– Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.

– Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.

– Kui linna asutus kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel kui see, mille jaoks need esialgu koguti, edastab ta Teile eelnevalt teabe andmete edasise töötlemise eesmärkide kohta. – Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

– Kui soovite näha ja hallata enda terviseandmeid, saate seda teha tervise infosüsteemis www.digilugu.ee.

7. Kelle poole pöörduda?

Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest vastutab ning teavet andmekaitsetingimuste ja andmetöötlusprotsessi kohta annab linna asutus, kes Teie isikuandmeid töötleb. Tallinna Kiirabi andmekaitse kontaktisik on Taavet Reimers, kelle ülesanne on koordineerida asutuse andmekaitseküsimuste lahendamist. Tallinna Kiirabiga seotud andmekaitseküsimuse korral palume võtta ühendust asutuse üldisel e-posti aadressil info@tems.ee.

Linna asutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Strateegiakeskuse digiteenistuse andmekaitsebüroo andmekaitsejuht, kes koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme.

Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.