Hädaabinumber: 112

Tagasiside andmise kord

Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise kord
Soovime pakkuda kvaliteetset kiirabiteenust ning tagada patsientide rahulolu. Selleks, et oma tööd veelgi
paremini teha, on Teie tagasiside meile äärmiselt oluline. Oodatud on nii positiivne tagasiside kui ka
tähelepanekud puuduste kohta.

Patsiendi õigus kaebuse või ettepaneku esitamiseks ning nende menetlemine
Igal inimesel on õigus rahulolematuse korral esitada kaebus või ettepanek.
Kõik kirjalikud pöördumised, v.a anonüümsed, registreeritakse asutuse dokumendiregistris ning edastatakse vastava osakonna juhile menetlemiseks. Suulisi kaebusi me ei registreeri. Suuliselt võib kaebuse esitada ainult eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
Kaebus, millele soovitakse kirjalikku vastust, võetakse menetlusse.
Kõik tänuavaldused registreeritakse samuti ning edastatakse asjaosalistele töötajatele, nende juhtidele ja
asutusesiseses kommunikatsioonis kogu kollektiivile.

Kaebuste/selgitustaotluste lahendamise tähtaeg
Menetleme kaebusi ja selgitustaotlusi põhjalikult ning vastame 15 tööpäeva jooksul alates pöördumise
registreerimisest. Kui pöördumise lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest pöördumise esitajat kirjalikult.

Andmekaitse kaebuste menetlemisel
Seadusest tulenevalt saame terviseandmete kohta anda tagasisidet vaid patsiendile endale. Patsiendi esindajal peab terviseandmete kohta tehtud päringule vastuse saamiseks olema patsiendi allkirjastatud volitus.

Kuhu on võimalik pöörduda kiituse või pretensiooni esitajal
Kiitused, kaebused, selgitustaotlused ja ettepanekud palume saata kas:
• meiliaadressil info@tems.ee,
• kiirabi kodulehel elektrooniliselt täidetava tagasisidevormina või
• posti teel, aadressile Retke tee 1, 13415 Tallinn.
Pöördumine peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning sisaldama saatja kontaktandmeid (ees- ja
perekonnanimi, aadress). Anonüümseid kaebusi me ei menetle. Tervishoiuteenuse osutamisega seonduva
kaebuse puhul on oluline lisada patsiendi nimi, isikukood ning sündmuse aeg ja koht, et see oleks seostatav
konkreetse kiirabi väljakutsega.

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemidega tegeleb eelkõige kiirabi ise. Kui Te ei jää kiirabi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie seaduslikul esindajal õigus pöörduda:
• Sotsiaalministeeriumi juures töötava nõuandva tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni poole, aadressil Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-postiga info@sm.ee
• Terviseametisse, aadressil Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn või e-postiga info@terviseamet.ee