• Üldinfo
 • Programm
 • Esmaabi koolitused
 • Muud koolitused
 • Kvaliteedi tagamise alused
 • Õppekorralduse alused
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena

Tallinna Kiirabi koolituskeskuses koolitame
- kiirabipersonali ja meditsiinitöötajaid, sh sõjaväemeedikuid, peremeditsiini- ja hambaravi töötajaid;
- ettevõtete töötajaid, sh esmaabiandjaid ja
- eraisikuid, sh lasteaia- ja kooliõpilasi.
Koostöös politsei ja päästeteenistusega korraldame suurõppusi ja koolitusi, et valmis olla ühiskonnas toimuvateks muudatusteks ning harjutada ametitevahelist koostööd.

Koolituskeskuse lektorid ja instruktorid on kogenenud spetsialistid Tallinna Kiirabist ning partnerasutustest - Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglatest, Tallinna Lastehaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest.
Koolituste läbiviimise keeleks on valdavalt eesti keel, kuid vastavalt kliendi soovile ning koolituskeskuse võimalustele viime koolitusi läbi ka teistes keeltes (vene keel, inglise keel).

 • Meditsiinikoolitused
 • Esmaabikoolitused
 • Väljaõppekursused
 • Muud koolitused
 • Õppused ja koostööprojektid
 • Ruumide rent
Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Koolituskeskuse visioon

“ Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides. ”
Urmas (Parameedik-tuletõrjuja)

MEDITSIINIKOOLITUSED
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab aastaringselt kiirabipersonali ja teisi meditsiinitöötajaid. Erialaseid koolitusi leiab kavast nii pika staažiga kui ka kiirabi- ja meditsiinisüsteemis tööd alustav meedik.


Hambaarstidele, perearstidele ja teistele tervishoiuteenust pakkuvatele asutustele korraldame nende erialaspetsiifikast lähtuva koolituse. Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolituskeskusega:
+372 697 1143 või koolitus@tems.ee.

August 2022
25/08
Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 16
September 2022
12/09
Alarmsõidukijuhi täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 16
13/09
Käelised protseduurid
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 7
14/09
Sünnitusabi
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 8
15/09
Kriminalistika
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 5
Oktoober 2022
03/10
Alarmsõidukijuhi koolitus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 31
13/10
Trauma edasijõudnutele
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 7
14/10
Valuravi kiirabietapil
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 7
20/10
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus (MIMMS)
VAATA
Vabu kohti: 3
Tunde: 16
20/10
Osav kiirabispetsialist
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 7
November 2022
17/11
Elustamine edasijõudnutele
VAATA
Vabu kohti: 3
Tunde: 7
17/11
Kardioloogia seminar
VAATA
Vabu kohti: 3
Tunde: 7
 

ESMAABIKOOLITUSED
Esmaabikoolitusi viiakse läbi nii eraisikutele, kooli- ja lasteaialastele kui ka ettevõtete töötajatele. Kui koolituskavas olevate koolituste seas sobivat aega leia, on võimalik tellida ka grupikoolitusi (minimaalselt 8 inimest grupis).

Esmaabiandjate väljaõppe kursus
Kursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava ning iga lõpetanu saab endale vastava tunnistuse. Kursusi on võimalik läbi viia ettevõtte poolt välja pakutud asukohas või meie koolituskeskuse ruumides. Üksikult või väiksemates gruppides kui 8 inimest saavad esmaabiandjad läbida meie 16-tunnise esmaabi põhikoolituse, mis vastab 100% nõutud Eesti Punase Risti õppekavale. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

Esmaabikoolitused kõigile
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab kõiki inimesi, kes soovivad õppida esmaabi esmakordselt või täiendada olemasolevaid teadmisi. Kursusi viivad läbi igapäevaselt kiirabis töötavad meedikud, kes on saanud vastava väljaõppe. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
2020. aastal planeeritavad koolitused:
16-tunnine esmaabiandja koolitus (2 päeva) 5.05.2020 ja 6.05.2020 kell 9.00 – 16.00
6-tunnine esmaabiandja täiendkoolitus (1 päev) 27.05.2020 kell 9.00 – 15.00

Esmaabi töötoad firmaüritustel
Esmaabivõtteid saab õppida ka vabamas formaadis. Meie aktiivsed instruktorid on läbi viinud koolitusi väiksematele meeskondadele ning korraldanud esmaabialaseid treeningmänge ka asutuste suvepäevadel. Töötoa sisu, kestus ja asukoht pannakse paika koostöös kliendiga.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  4-tunnine
 • Esmaabi
  täiendkoolitus
  6-tunnine
 • Esmaabi
  lühikoolitus
  8-tunnine
 • Esmaabi
  põhikoolitus
  16-tunnine

Minimaalne grupi suurus on 8 inimest. Lisaks koolituskavas olevatele kursustele on võimalik korradada grupile sobival ajal ja kohas eraldi koolitus. Võimalik ka korraldada vene keelseid koolitusi. Anna oma soovist teada koolitus@tems.ee või helista +372 697 1143

“ Ma olen väga rahul, õppisin Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursusel palju. Väga intensiivne ja kindlasti mitte kerge kursus, kuid väga vajalik igale kiirabis töötavale õele. Kursus andis teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad teha igapäevast kiirabitööd paremini planeeritult ja kvaliteetsemalt. ”
Janis

Pakume ka organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Oleme paindlikud nii sisu kui ka koolituse asukoha osas. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest.

Katastroofimeditsiini koolitus

Oleme välja töötanud põhjaliku, 16-tunnise katastroofimeditsiinialase koolitusprogrammi, et tagada kiirabibrigaadi liikmetele vajalik ettevalmistus, mis võimaldaks edukalt täita kiirabi esimese tasandi juhi ülesandeid suurõnnetusel. Koolituse läbinu suudab tegutseda koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning teha koostööd kiirabi II tasandi juhiga.

Alarmsõidukijuhtimise koolitus

Korraldame alarmsõidukoolitusi 6-10 inimeselistele gruppidele, mida juhendavad oma ala professionaalid Tallinna Kiirabist ja teistest operatiivteenistustest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Alarmsõiduki juhtimise õigus on vajalik neile, kes soovivad töötada kiirabitehnikuna

TALLINNA KIIRABI TÄIENDUSKOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

  I. Üldsätted
 • 1.1. Täienduskoolituse korraldamine on protsess, mille käigus Tallinna Kiirabi (edaspidi: kiirabi) valmistab ette ja viib läbi erinevaid koolitustegevusi: koolitus- ja arendusprogramme, praktikume, seminare ja e-õppe kursuseid.
 • 1.2. Õppetöö korraldamise ja õppekavade sisulise kvaliteedi eest vastutab Tallinna Kiirabi koolituskeskus (edaspidi: koolituskeskus).
 • 1.3. Kvaliteetse koolituse tagamiseks kolituskeskus:
  • 1.3.1. selgitab välja koolitusvajaduse ja arendab õppekavu;
  • 1.3.2. kavandab ja korraldab koolitusi;
  • 1.3.3. hindab koolitustegevuse tulemusi;
  • 1.3.4. täiendab ja parendab tegevusi.
 • 1.4. Kiirabi avalikustab koolituste õppekavad ja sisud asutuse kodulehel www.tems.ee koolituse lühitutvustuse juures. Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust.
  II. Õppekavade kvaliteet
 • 1.1. Kiirabi lähtub õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja Teadusministeeriumiesitatud juhendmaterjalist, sihtgrupi vajadustest jt tööd reguleerivatest õigusaktidest.
 • 1.2. Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:
  • 1.2.1. õppekava nimetus ja õpperühm;
  • 1.2.2. õppevorm, sihtrühm ja õppekeel;
  • 1.2.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • 1.2.4. õppeesmärk ja õpiväljundid;
  • 1.2.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • 1.2.6. õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus;
  • 1.2.7. õppemeetod ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • 1.2.8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  • 1.2.9. õppekava koostamise alus ja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • 1.3. Kiirabi koostab õppekavad meeskonnatööna õppekoordinaatorite ja valdkonna ekspertide eestvedamisel.
  III. Koolitajate kvaliteet
 • 1.1. Kiirabi koolitajad on praktikud Tallinna Kiirabist ja partnerasutustest, kes omavad kõrgemat erialast haridust ning pikaaegset töökogemust õpetataval erialal.
 • 1.2. Kiirabi koolitajad tegelevad regulaarselt erialase enesetäiendusega.
 • 1.3. Kiirabi hindab koolitajate kvaliteeti õppijate tagasiside põhjal.
 • 1.4. Info kiirabi koolitajate kohta leiab õppekavade kirjeldusest.
  IV. Õppematerjalide kvaliteet
 • 1.1. Kiirabi tugineb õppematerjalide koostamisel viimase 10 aasta tõenduspõhisele materjalile.
 • 1.2. Kiirabi jälgib pidevalt õppematerjalide kvaliteedi tagamiseks nende ajakohasust ja vajadusel viib sisse uuendusi ning muudatusi.
 • 1.3. Suuremate õppekavade koosseisu kuuluvad e-kursused, mis tagavad ajakohase ning paindliku lähenemise.
 • 1.4. Praktikumides kasutatakse kaasaegset varustust (mannekeenid, aparatuur jpm).
  V. Õppekeskkonna kvaliteet
 • 1.1. Kiirabi viib koolitusi läbi koolituskeskuse ruumides või soovi korral tellija koolitusruumides.
 • 1.2. Koolituskeskuse õppeklassid ja konverentsiruumid on avarad ning varustatud õppetöö paremaks läbiviimiseks kaasaegsete infotehnoloogiliste vahenditega.
 • 1.3. Koolituskeskuse ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja arvestavad erivajadustega.
 • 1.4. Nõuded koolitusruumidele väljaspool kiirabi:
  • 1.4.1. ruumide suurus lepitakse eelnevalt kokku tellijaga. Ruumide suurus sõltub osalejate arvust ja koolituse sisust;
  • 1.4.2. ruumides on võimalus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid (projektorid, ekraan, sülearvuti, kõlarid jm);
  • 1.4.3. ruumid on valgusküllased ja õhutatavad;
  • 1.4.4. ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele.
  VI. Tagasiside kogumise tingimused
 • 1.1. Iga kursuse lõpul täidavad osalejad anonüümse tagasisidelehe.
  • 1.1.1. koolitatavad annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • 1.2. Kiirabi analüüsib kogutud tagasisidet ning kasutab saadud infot koolituste kvaliteedi parendamiseks ning edasiste koolituste planeerimiseks.
  • 1.2.1. Juhul, kui koolitajale antud tagasiside on korduvalt halb , kaalub kiirabi lektori väljavahetamist.
 • 1.3. Kiirabi säilitab koolituste tagasiside koondid koolituskeskuses, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.

TALLINNA KIIRABI TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Tallinna Kiirabi (edaspidi: kiirabi) eesmärk on aidata kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendada kodanike meditsiinialast teadlikkust.
  I. Üldsätted
 • 1.1. Koolituse korraldamisel lähtub kiirabi kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
 • 1.2. Täienduskoolitus (edaspidi: koolitus) on väljaspool tasemeõpet toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus, mis hõlmab õppe- ja arendusprogramme, seminare, e-õppe kursuseid jms.
 • 1.3. Koolitust korraldab kiirabi koolituskeskus (edaspidi: koolituskeskus).
 • 1.4. Täiendusõppija on isik, kes õpib õppekava alusel (edaspidi: koolitatav).
 • 1.5. Koolitust viivad läbi oma ala parimad asjatundjad nii kiirabi oma töötajate kui ka koostööpartnerite jt oma valdkonna spetsialistide hulgast.
 • 1.6. Kiirabi korraldab koolitusi tervishoiuga seotud ning sellega haakuvates valdkondades:
  • 1.6.1. sisekoolitusi töö- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks;
  • 1.6.2. tellimuskoolitusi valdkonnaspetsiifilistel teemadel;
  • 1.6.3. avatud koolitusi kodanike meditsiinialase teadlikkuse tõstmiseks.
 • 1.7. Kiirabi korraldab koolitusi meditsiinitöötajatele, koostööpartneritele, asutustele, ettevõtetele ja eraisikutele.
 • 1.8. Koolitused toimuvad kiirabi poolt kinnitatud koolituskalendri alusel. Avatud koolitused on leitavad kiirabi kodulehel www.tems.ee.
 • 1.9. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena tööpäevadel päevase õppetöö vormis. Kokkuleppel on võimalik viia läbi tellimuskoolitusi lähtuvalt koolitatava/tellija vajadusest ka õhtuti või nädalavahetustel.
 • 1.10. Koolitused toimuvad üldjuhul eesti keeles. Tellimuskoolitusi on kokkuleppel võimalik läbi viia inglise või vene keeles.
 • 1.11. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides järgmiselt:
  • 1.11.1. üks akadeemiline tund vastab 45 minutile;
  • 1.11.2. puhke- ja lõunapausid arvestatakse koolituse planeerimisel akadeemiliste tundide arvestusest välja.
 • 1.12. kiirabi jätab endale õiguse teha õppekavas ja -plaanis muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.
  II. Täienduskoolituse alustamise tingimused ja kord
 • 1.1. Avatud täienduskoolitused
  • 1.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda kiirabi kodulehe www.tems.ee kaudu.
  • 1.1.2. Registreerumiseks on vajalik järgmine info: asutus, kontaktisiku nimi, kontaktisiku e-posti aadress ja kontaktisiku telefoninumber ning osalejate arv.
  • 1.1.3. Koolitusele registreerunule saadetakse kinnituskiri registreerunu e-posti aadressile.
  • 1.1.4. Registreerumisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab tellijale või tellija poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel. Tellijal tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.
  • 1.1.5. Kui õppekavas on märgitud koolitusel osalemiseks eeltingimused, siis esitab koolitatav/tellija õppekavas nimetatud dokumendid vähemalt 1 päev enne koolituse toimumist elektrooniliselt koolituskeskuse e-postile koolitus@tems.ee või esitab nõutud dokumendid paberkandjal koolituskeskusele hiljemalt koolituse toimumise päeval.
 • 1.2. Tellimuskoolitused
  • 1.2.1. Tellimus tuleb esitada sooviavaldusena koolituskeskuse e-posti aadressile koolitus@tems.ee
  • 1.2.2. tellimuse esitajale saadetakse esmane tagasiside koolituse täpsustuseks tellija e-posti aadressile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul;
  • 1.2.3. koolituspakkumus vormistatakse kiirabis kehtestatud vormi kohaselt;
  • 1.2.4. Üldjuhul loetakse koolituspakkumusega elektroonilisel nõustumisel leping poolte vahel sõlmituks, mis annab tellijale või tellija poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel. Tellija soovil sõlmitakse poolte vahel teenuse osutamise leping.
  • 1.2.5. Koolituspakkumusega nõustumisel või teenuse osutamise lepingu sõlmimisel on tellijal kohustus tasuda koolituse maksumus kokku lepitud tingimustel.
 • 1.3. Sisekoolitused
  • 1.3.1. Kiirabi töötaja registreerub sisekoolitusele üldjuhul Tallinna linna töötaja portaali kaudu v.a koolitustele, kuhu suunab osakonna juht;
  • 1.3.2. Määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ §-s 3 nimetatud täienduskoolitustele suunab osakonna juht;
  • 1.3.3. Õppekavas nõutud dokumendid peab koolitatav esitama osakonna juhile hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse toimumist.
 • 1.4. Kõikide kiirabile esitatud koolitustellimuste ja pakkumuste üle peetakse elektroonilist arvestust.
  III. Täienduskoolituse tühistamise ja koolituselt väljaarvamise tingimused
 • 1.1. Kiirabi võib keelduda koolitamisest, kui:
  • 1.1.1. koolitatav ei vasta koolituse õppekavas kehtestatud tingimustele;
  • 1.1.2. õppetöös osalejate piirarv on täis;
  • 1.1.3. koolitataval või tellijal on kiirabi ees õppetasu võlgnevusi;
  • 1.1.4. lektor haigestub ja asendajat ei leita;
  • 1.1.5. koolitatav ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusasutusse;
  • 1.1.6. registreerimise lehelt puudub koolitatava allkiri;
  • 1.1.7. koolitataval esineb koolituselt puudumisi koolituse kogumahust 50% ulatuses.
 • 1.2. Avatud koolituse tühistamisest teavitatakse koolitatavat/tellijat vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti teel.
 • 1.3. Koolitustellimuse alusel korraldatavate koolituste tühistamine ja koolitatava koolituselt väljaarvamine toimub vastavalt lepingule.
 • 1.4. Sisekoolituste tühistamine ja koolitatava koolituselt välja arvamine toimub vastavalt kiirabi sisemistele kokkulepetele.
  IV. Õppekava ja täienduskoolituse lõpetamise tingimused
 • 1.1. Koolituste õppekavadega saab tutvuda kiirabi kodulehel www.tems.ee.
 • 1.2. Koolituse õppekava vastavust nõuetele kontrollib koolituskeskus.
 • 1.3. Koolitusi viiakse läbi õppekavade alusel, kus on määratud vähemalt:
  • 1.3.1. õppekava nimetus ja -rühm;
  • 1.3.2. õppevorm, sihtrühm ja õppekeel;
  • 1.3.3. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • 1.3.4. õppeesmärk ja õpiväljundid;
  • 1.3.5. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • 1.3.6. õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus;
  • 1.3.7. õppemeetod ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • 1.3.8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
  • 1.3.9. õppekava koostamise alus ja koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • 1.4. Koolituse õppekava on õpiväljundipõhine. Õpiväljundid on kirjeldatud selliselt, et nende alusel on võimalik hinnata koolitatava teadmisi ja oskusi.
 • 1.5. Õppekava kinnitab kiirabi peaarst või õigusaktides sätestatud pädev asutus.
 • 1.6. Koolituste hindamine toimub vastavalt kehtivale seadusandlusele või kiirabi poolt kehtestatud normide alusel. Esmalt saab koolitatav/tellija tutvuda koolituse lõpetamise tingimustega õppekava kirjelduses.
 • 1.7. Koolituste õpiväljundite hindamine dokumenteeritakse ja säilitatakse.
  V. Koolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid
 • 1.1. Koolituse lõpetamisel väljastatakse koolituse läbinule tõend või tunnistus:
  • 1.1.1. tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitatav saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid;
  • 1.1.2. tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 • 1.2. Koolitusel osalemist ja/või selle läbimist tõendav dokument vormistatakse eesti keeles.
 • 1.3. Koolitataval on õigus koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendava dokumendi kaotamisel vm juhul saada dokumendi duplikaat. Duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt originaaldokumendiga. Vormi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“.
 • 1.4. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendava dokumendi duplikaadi väljastamine paberkandjal on tasuta.
 • 1.5. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavad dokumendid allkirjastatakse järgmiselt:
  • 1.5.1. tunnistused täienduskoolituste kohta, mis on välja toodud määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ §-s 3 allkirjastab kiirabi peaarst;
  • 1.5.2. muud tuunistused ja tõendid allkirjastab peaarsti poolt volitatud töötaja.
 • 1.6. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavad dokumendid ja nende duplikaadid nummerdatakse ja nende üle peetakse arvestust.
 • 1.7. Koolituse läbimist ja/või selles osalemist tõendavaid dokumente säilitatakse 5 aastat.
  VI. Isikuandmete kogumine ja töötlmine
 • 1.1. Kiirabi kogub täienduskoolitatavate kohta üldjuhul järgmisi andmeid:
  • 1.1.1. ees- ja perekonnanimi;
  • 1.1.2. e-posti aadress;
  • 1.1.3. telefoni number;
  • 1.1.1. isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 • 1.2. Kui koolituse eest tasub koolitatava tööandja on kiirabil õigus küsida täiendavaid andmeid – tööandja nimi, registrikood, e-posti aadress ja vajadusel muud andmed.
  VII. Täienduskoolituse eest tasumise, vabastamise ning tagastamise tingimused
 • 1.1. Koolitus on kiirabis tasuline;
 • 1.2. Koolitustasude arvestamisel lähtutakse kiirabis kehtestatud teenustasude määradest.
 • 1.3. Koolitusele registreerumise järgselt saadab kiirabi tellija poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile kinnituse ja arve koolituse maksumuse kohta. Koolituse maksumus ühe osaleja kohta on esitatud kiirabi kodulehel www.tems.ee..
 • 1.4. Koolituse eest tasumine toimub kiirabi poolt väljastatud arve alusel. Arve väljastatakse e-kirja teel või e-arve keskuse kaudu. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 • 1.5. Koolitatav/tellija võib koolitusest loobuda, teatades sellest koolituskeskusele kirjalikult e-posti teel ( koolitus@tems.ee) hiljemalt registreerimiskinnituses välja toodud tühistamistähtajal.
  • 1.5.1. Kui loobumisest teatatakse vähemalt kümme tööpäeva enne koolituse algust, siis koolituse eest maksmise kohustust ei teki ja ettemaks tagastatakse;
  • 1.5.2. Kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne koolituse algust, siis kuulub koolitataval/tellijal tasumisele 30% koolituse maksumusest;
  • 1.5.3. Kui loobumisest teatatakse vähem kui viis tööpäeva ette, siis kuulub koolitataval/tellijal tasumisele 50% koolituse maksumusest;
  • 1.5.4. Kui loobumisest ei teavitata, kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning koolitatava ja/või tellija poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.
 • 1.6. Koolitustellimuste eest tasumine toimub vastavalt lepingule.
  VIII. Õppekorraldusega seotud otsuste vaidlustamine
 • 1.1. Koolitatav, kes soovib vaidlustada tema suhtes tehtud otsust, peab koheselt, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pöörduma kirjaliku taotlusega koolituskeskuse poole ja väljendama selgelt oma soovi otsus vaidlustada. Esmajoones katsutakse lahendada kõik erimeelsused läbirääkimiste teel.
 • 1.2. Õppetasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.